Bir Sayfa Seçin

Çocuk Gelişimi

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

 

 BÖLÜM  ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK  HİZMETLERİ
 PROGRAM  ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI
 PROGRAMIN TANIMI  5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir  ön lisans programıdır.
 GİRİŞ KOŞULLARI  YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
 PROGRAM KREDİSİ  Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun  olur.
 EĞİTİM SÜRESİ  Dört yarıyıldır.

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre  derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER  YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME  Mezun olan öğrenciye Çocuk Gelişimi Programı Okul Öncesinde  Öğretmen Asistanı Dalı ön lisans diploması verilir.

1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri  gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince  kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

3.  Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer  geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm  programlara geçişlerde değerlendirilir.

 YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
 ÖĞRENİM ÇIKTILARI  Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez,  yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
 İSTİHDAM ALANLARI  Çocuk Gelişimi Programı Okul Öncesinde Öğretmen Asistanı Dalı’ndan  mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız teknik ve meslek liseleri, ilköğretim  okulları ile resmî ve özel kurumların kreş, yuva, anaokulu, ana sınıfı, gibi  okul öncesi eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri, çocuk  kulüpleri, özel eğitim kurumları ve kaynaştırma eğitimi yapılan sınıflarda  istihdam edilirler.

 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK  KURUM VE KURULUŞLAR   Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam  olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum  örgütleri, okul öncesinde öğretmen asistanı ile ilgili işletmeler, meslek  odaları ve meslek elemanları ile iş birliğine yönlendirilir.
 EĞİTİM-ÖĞRETİM  FAALİYETLERİ  Çocuk Gelişimi Programı Okul Öncesinde Öğretmen Asistanı Dalı ders  planında yer alan dersler, bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki  eğitim-öğretim ve staj uygulamalarını kapsar.