Bir Sayfa Seçin

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

PUAN TÜRÜ : SÖZ
TABAN PUAN : Meslek Liselerinden Sınavsız Geçiş
KONTENJAN : 30
ÖĞRENCİ SAYISI : 40
ÖĞRETİM SÜRESİ : 2 YIL
ADRES:  Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO

PROGRAMIN AMACI:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı, sağlık kuruluşlarında, sekretarya hizmetlerini yürütebilen; hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemlerini yapabilen; tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen; hasta kabul ve dosya işlemleri ile hastaları muayeneye hazırlayan; çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ :

Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir.

Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip tıbbi sekreterleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalarda ise 1. ve 2. sınıf öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce, alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.

MEZUNLARIMIZ;

· Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında temel bilgilerle donanmış ve bu bilgileri uygulamada yeterli düzeydedir.

· Alanıyla ilgili teknolojiyi ve teknolojik büro makinelerini kullanabilecek düzeydedir.

· Etik ilkeleri ve mesleksel değerleri benimseme ve uygulama özverisine sahiptir.

· Mesleki gizliliğe önem vererek hasta dosyalarının arşivlenmesi ve korunması konusunda etik anlayışa sahiptirler.

· Ekip çalışmasını gerçekleştirecek düzeydedir.

· Mesleki alanda tıbbi terminolojiye hakimdirler.

· Öncelikli hekim olmak üzere, hastalar, meslektaşları ve toplumun diğer kesimleriyle etkili iletişim kurabilme yeteneğine sahiptirler.

· Mesleki sorumluluğu taşıyabilecek bilgi ve donanıma sahiptir.

Mezuniyet Sonrası İş Olanakları:

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenlere Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Önlisans Diploması ve Sağlık Teknikeri unvanı verilir. Bu programdan mezun olanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürolarda, arşivlerde, dokümanların kaydedilmesi, düzenli olarak saklanması ve gerektiğinde hizmete sunulmasıyla ilgili işler yaparlar. Tıbbi sekreter olarak çalışabilirler.
Üniversite ve devlet hastanelerinde, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar.

Sağlık teknikeri ünvanı ile mezun olup işe başlayan mezunlarımız aynı zamanda sağlık sektörünün her alanında çalışabilme olanağına sahiptir. Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Özel ve kamu sağlık kuruluşlarının çeşitli birimlerinin yanı sıra; yataksız tedavi kuruluşları, özel sağlık poliklinikleri, il sağlık müdürlükleri, tıbbi araştırma e- yayın şirketleri, tıbbi malzeme firmaları, dispanserler, görüntüleme merkezleri ve doktor muayenehaneleri de mezunlarımızın istihdam alanları içerisindedir.

İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar:

Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Dikey Geçiş Yapılabilen Bölümler :

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde;

Büro Yönetimi Öğretmenliği,

Sağlık Kurumları İşletmeciliği,

Sağlık İdareciliği,
lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.