Bir Sayfa Seçin

Acil Durum ve Afet Yönetimi

 

ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

BÖLÜM MÜLKİYETİ KORUMA VE GÜVENLİK
PROGRAM ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ
PROGRAMIN TANIMI VE AMAÇLARI Bölümümüzün amacı;

Türkiye başta deprem olmak üzere çeşitli doğal afetlerden sıklıkla etkilenen bir ülke olmasına, afetler nedeniyle ağır kayıplar yaşamış ve önemli deneyimler elde etmiş olmasına karşın, risklerin (afet risklerinin) azaltılması konusunda yeterli bir hazırlığa sahip olmadığını yakın geçmişte ki yaşadığımız afetlerden görebiliriz. Gelişmiş ülkeler de acil durum ve afet durumlarında uygulanan sistem ve bu sisteme entegre olan uzman personellerle afetlerin oluşturduğu olumsuz etkiler minimize edilebilmektedir. Ülkemiz Avrupa Birliği uyum süreci ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının yeniden yapılanması çalışmaları, Sağlık Bakanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kızılay’ın bu alanda artan nitelikli uzman ve ara elamanlara(tekniker) olan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla; İki yıllık ön lisans öğrenimi kapsamında ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4.Maddesi ve 5.maddesinin a ve b bentlerinde belirtilen ana ilkeler doğrultusunda açılan, Ülkemizin ilk ve tek ön lisans programı olma özelliği taşıyan “Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı”, Hazırlık, Zarar Azaltma, Müdahale ve Koordinasyon ve İyileştirmeden oluşan dört evresi ile Acil Durum Planlaması, Olay Yeri Yönetimi, Müdahale, Koordinasyon ve Lojistik birimlerinde etkin görev alabilecek bilgi düzeyine sahip “ara elemanlar” yetiştirmeyi amaçlamaktadır

GİRİŞ KOŞULLARI YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
PROGRAM KREDİSİ Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.
EĞİTİM SÜRESİ Dört yarıyıldır.

(Programın toplam eğitim süresi 3000-3600 saat olmalıdır. Bu süre derslerdeki modüllerin toplam öğrenme süresini kapsar.)

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapılır.
BELGELENDİRME Mezun olan öğrenciye Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans diploması verilir.

1. Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.

2. Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir.

3. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler, iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

YÖNTEM VE TEKNİKLER Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
ÖĞRENİM ÇIKTILARI Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin yeterliklerdir.
İSTİHDAM ALANLARI 5902 sayılı kanunla kurulan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde ve İtfaiye kuruluşları istihdam alanlarıdır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ Bölümümüz teorik ve uygulama ile yoğunlaştırılmış mesleki derslerin ön planda olduğu saha uygulamaları, proje egzersizleri ve değerlendirmeleri ile bir eğitim politikası gütmektedir