Bir Sayfa Seçin

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

AKADEMİK PERSONEL

Ünvan – Ad Soyad: Dr. Öğr. Üyesi Müjgan ELVEREN
Ana Bilim Dalı: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Telefon / Dahili:  (0446) 224 2045 – 19025
E-Posta mujgan.elveren@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş

 

Ünvan – Ad Soyad: Öğr. Gör. Elif ÇELİK                                              
Ana Bilim Dalı: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Telefon / Dahili: (0446) 224 2045 -19011
E-Posta elif.celik@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş

 

Ünvan – Ad Soyad: Öğr. Gör. Selçuk KILIÇ
Ana Bilim Dalı: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı
Telefon / Dahili: (0446) 224 2045 – 19033
E-Posta selcuk.kilic@erzincan.edu.tr
Özgeçmiş

 

1.   TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ PROGRAMI

Programda 1 Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi olmak üzere 3 Akademik personel bulunmaktadır. Programın öğretim dili Türkçedir. Öğrenciler pratik uygulamalarını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalında Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Konvansiyonel Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji alt dallarında yapacaktır. Programımızda modern eğitimin tüm imkânları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim vermeyi planlamaktayız.

Programımız mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde meslek elemanı olarak istihdam edilmektedir. Bu programın amacı hekim tarafından gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

2.   EĞİTİMİN TÜRÜ VE HEDEFLERİ

Tam Zamanlı 1. Öğretim

3.   KAZANILAN DERECE

Ön lisans derecesi. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programında ön lisans derecesi almak için öğrencinin 120 AKTS ‘yi başarı ile tamamlamış ve 4 lük sisteme göre en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olması gerekmektedir. Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve Tıbbi Görüntüleme Ve Teknikleri Teknikeri unvanı verilir. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşullar geçerlidir.

4.   KAYIT KABUL KOŞULLARI

Bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır.

5.   İSTİHDAM OLANAKLARI

Bu programdan mezun olanlar, sağlık personeli olarak kamu ve özel sektördeki hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda yetişmiş elemana ülkemizde büyük ihtiyaç olduğundan mezunlarının hemen iş bulmaları mümkündür. Bu programdan mezun olanlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde çalışabilirler. Örnek: Devlet hastaneleri ve özel hastanelerin konvansiyonel röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Vasküler Anjio, Nonvasküler Girişimsel Radyoloji gibi birimlerinde, Nükleer Tıp, Radyoterapi bölümlerinde; özel hastaneler, özel görüntüleme merkezleri ve muayenehanelerde çalışabilirler.

6.   MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

7.   ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

Programa ortaöğretimi tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi bitirmiş ve üniversite sınavında gerekli puanı almış öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Diğer yandan başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer programından yatay geçiş ile de öğrenciler kayıt yaptırılabilirler. Bu öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumundan aldıkları derslerin transferi için  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine bakılabilir.

8.   PROGRAM PROFİLİ

Bu programın amacı hekim tarafından gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasında ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirmektir.

9.   PROGRAM YETKİLİLERİ

Bölüm Başkanı

Dr.Öğr.Üyesi SİBEL DOĞAN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
 (0446) 224 2045 – 19014

10.ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yapabilirler.

11.YETERLİLİK KOŞULLARI VE TANINMASI

Öğrencilerin programdaki tüm dersleri başarmış olması, en az 120 AKTS kredisi ve  genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

12.ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI

Program 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Her yarıyılda 30 AKTS olmak üzere toplamda 120 AKTS’lik ders bulunmaktadır. Dersler dönemliktir.

Öğrencilerin uygulamaları Üniversitemiz hastanelerinin Tıbbi görüntüleme birimlerinde yapılmaktadır.

13.PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1. Temel, klinik tıp bilimleri ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri hakkında yeterli birikim sahibi olmak ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri alanında teorik ve pratik bilgiyi kullanma yeteneğini sağlar.

2. Uygun yöntem ile teknikleri seçerek ve uygulayarak,  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri işlemlerinde problemleri tanıma, karşılaşılabilecek problemleri tanımlama, çözme ve uygun çekim tekniğini kazanma yeteneğini sağlar.

3. Kontrast maddelerin farmakolojik yapılarını, yan etkilerini, risk faktörlerini, çeşitlerini, hazırlanışını öğrenmek ve uygun hastalarda hangi kontrast maddenin kullanacağına karar verme yeteneğini sağlar.

4. Temel, klinik ve radyolojik anatomi bilgisini edinmek ve hastalar üzerinde uygulama yeteneğini sağlar.

5. Karanlık oda tekniğini, banyo solüsyonlarını, röntgen filmlerini,  X ışını film etkileşimini, film oluşum aşamalarını öğrenmesini sağlar.

6. Bilgilere erişme ve bu amaca göre gerekli kaynak araştırması yapmak, bilgi kaynaklarının kullanılması yeteneğini sağlar.

7. Kendine güvenerek sorumluluk almak tekil veya disiplin gereken çoğul karmaşık olaylarda etkin çalışabilme yeteneğini sağlar.

8. Türkçe ve İngilizceyle yeterli şekilde kendini ifade etme yeteneğine sahip olmak, belirli konularda iletişim ve topluluk önünde fikirlerini belirtmek için özgüven ve mesleki yeterlilik yeteneğini sağlar.

9. Hayat boyu yeni şeyler öğrenme gerekliliği bilinci, teknoloji ve kendini yenileme yeteneği ile olur.

10. Profesyonellik ve etik kuralların bilincine sahip olmak ayrıca hastalara ve hasta yakınlarına saygı oluşturacak sonuçlara ulaşmak ve görüntüleme tekniklerinin tanıya katkısının farkına varmak.

11. İşyeri veya kurum uygulaması konusundaki farkındalık birey odaklı ve tıbbi görüntüleme tekniklerine duyarlı çözüm üretme yeteneğini sağlar.

12. Röntgen cihazlarının, bölümlerinin, X ışını oluşum mekanizmalarının ve röntgen tüpünün detaylı iç yapısının öğrenilmesini sağlar.