Bir Sayfa Seçin

İlk ve Acil Yardım Programı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan İlk ve Acil Yardım Programı 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle ilk öğrencilerini kabul ederek eğitime başlamıştır.

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir. Paramedikler günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım, Önlisans, İlk ve Acil Yardım Teknikeri Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

  1. YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
  2. ÖSYM başvuru formunda;

38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 40 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %80ine, uygulamalı derslerin %90ına devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (eğitim süresi, programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim süresi 2 yıl olan İlk ve Acil Yardım Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resusitasyon, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ile Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 20 iş günü olmak üzere, stajlarını EÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ya da 112 Ambulans servislerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1.      Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
2.      Ambulansı acil çağrı ve hasta nakiller için hazırlama becerisine ve bilgisine sahiptir.
3.      Olay yerini değerlendirme becerisine ve bilgisine sahiptir.
4.      Hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
5.      Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
6.      Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
7.      Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
8.      Hastane öncesi acil bakımı uygularken etkin iletişim kurar.
9.      Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
10.  Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
11.  Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ”Paramedik” unvanı ile çalışırlar. Sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yaparlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığı’na bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) göre Paramedik (Sağlık Teknikeri) olarak atanabilmektedirler.

 Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYM’ye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için yaz okulu ile başarısız oldukları dersleri alma imkânına sahiptir. Dersten başarılı olabilmek için en az 40 başarı notu almış olması gereklidir.